Algemene voorwaarden - BALUNE
Gratis verzending vanaf € 45,-
Eenvoudig en veilig betalen
Voor 17 uur besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf € 45,-
Eenvoudig en veilig betalen
Voor 17 uur besteld, vandaag verzonden

Algemene voorwaarden

Balune | 2023

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Balune
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De transactie
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Verwerking Persoonsgegevens
Artikel 16 - Aansprakelijkheidsuitsluiting
Artikel 17 - Toepasselijk recht
Artikel 18 - Geschillen
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
_________________________________________

 1. Opdrachtnemer: Brandpulse Products B.V. handelend onder de naam Balune hierna verder aangeduid als: Balune.
 2. Klant: De natuurlijke persoon met wie Balune onderhandelt over een transactie, danwel met wie Balune een transactie is aangegaan danwel met wie Balune een transactie heeft afgesloten.
 3. Partijen: Balune en klant tezamen aangeduid.
 4. Transactie: Is een overeenkomst tussen partijen voor de aankoop (door Klant) van door Balune te
  leveren producten.
 5. Duurtransactie: Een transactie op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 6. Transactie op afstand: Is een transactie tussen partijen voor de aankoop (door Klant) van door Balune te leveren producten waarbij tot en met het sluiten van de transactie uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken op afstand.
 7. Technieken op afstand: Middelen die gebruikt worden voor het aangaan van een transactie zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de transactie.
 9. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Balune ter beschikking stelt en door de klant dient te worden ingevuld indien hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 11. Producten: Zijn (alle) artikel die Balune aanbiedt aan de klant.
 12. Dag : Kalenderdag.
 13. Persoonsgegevens: De (persoonlijke) gegevens van de Klant welke conform wettelijke bepalingen aangemerkt worden als privacygevoelige gegevens.
 14. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Balune of de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Balune
_________________________________________

Balune
Essenstraat 1
5616 LG Eindhoven
KvK nummer : 77988663
Btw-nummer : NL861224097B01
E-mail : [email protected]

Artikel 3 – Toepasselijkheid
_________________________________________

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Balune en op elke tot stand gekomen transactie tussen partijen.
 2. Voordat een transactie wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.
 3. Indien een transactie op afstand wordt gesloten, kunnen deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op PC of een andere duurzame gegevensdrager.
 4. Indien dit alles redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de transactie wordt gesloten, worden aangegeven waar deze Algemene Voorwaarden (langs elektronische weg) ingezien kunnen worden en/of dat dezen op verzoek van de klant kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
_________________________________________

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Balune gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Balune niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De wijze waarop de transactie tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de transactie;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Balune de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de transactie, de door hem in het kader van de transactie verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin de transactie kan worden gesloten, naast het Nederlands;

Artikel 5 – De Transactie
_________________________________________

 1. De transactie komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Balune onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Balune is bevestigd, kan de klant de transactie ontbinden.
 3. Indien de transactie elektronisch tot stand komt, treft Balune passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Balune daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Balune kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de transactie op afstand. Indien Balune op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de transactie niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Balune zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze meesturen dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  • Het bezoekadres van de vestiging van Balune waar de klant met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Balune deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de transactie;
  • De vereisten voor opzegging van de transactie indien de transactie een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
_________________________________________

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de transactie zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Balune bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Balune. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Balune retourneren, conform de door Balune verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Balune heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
_________________________________________

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Balune dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Hierbij geldt de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Balune of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering of vervanging van het product.
 5. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Balune niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de transactie.
 6. Indien de orderwaarde door de retourzending onder de € 45,- komt (de waarde van de producten die men houdt), worden er verzendkosten van € 4,95,- achteraf in rekening gebracht. Indien de klant een kortingscode heeft gebruikt geldt het volgende: Is de orderwaarde (de waarde van de producten die men houdt) na retourneren onder het minimaal besteedbare bedrag waarvoor de kortingscode geldig is, dan vervalt de korting.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
_________________________________________

 1. Balune kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • Die door Balune tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Die aan hygiëne onderhevig zijn en waarvan de (verzend)verpakking reeds geopend is;
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Balune geen invloed heeft;
  • Die door Balune op maat en/of volgens specificaties voor de klant zijn gemaakt (in kleur of voorzien van eigen logo’s en/of merkuitdrukkingen);
  • Die specifiek door Balune zijn uitgesloten.

Artikel 9 – De prijs
_________________________________________

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Balune producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Balune geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de transactie zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de transactie zijn alleen toegestaan indien Balune dit bedongen heeft en:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De klant de bevoegdheid heeft de transactie op te zeggen met ingang van de dag waarop de
   prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Balune niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
_________________________________________

 1. Balune staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de transactie, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de transactie bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Balune, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de transactie tegenover Balune kan doen gelden.
 3. De garantietermijn van Balune komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Balune is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
   repareren en/of bewerken.
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
   worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Balune en/of op de verpakking vermeld zijn.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
   zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Nadat het product door de klant gewassen of anderszins gereinigd is.
  • Het opblaas (speelgoed) betreft.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
_________________________________________

 1. Balune zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Balune kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een (leverings) termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Balune geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de transactie zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Balune het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Balune zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Balune.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Balune tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Balune bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur opzegging en verlenging
_________________________________________

Opzegging

 1. De klant kan een transactie die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een transactie die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde transacties:
  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Balune voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een transactie die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een transactie die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde transactie tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een transactie die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de transactie strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een transactie met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een transactie een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de transactie te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
_________________________________________

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij de aanschaf van een product en binnen 7 dagen na het aangaan van een transactie tot het verlenen van een dienst. In geval van een transactie tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de transactie heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Balune te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Balune behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke (incasso) kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
_________________________________________

 1. Balune beschikt over een klachtenprocedure, die voldoende bekendgemaakt is aan de klant en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de transactie moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Balune, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Balune ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Balune binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Balune. Indien Balune is aangesloten bij een keurmerk en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de klant zich te wenden tot het keurmerk, deze zal gratis bemiddelen.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Balune niet op, tenzij dit schriftelijk anders aangegeven is.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Balune, zal Balune naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren (voor zover van toepassing).

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens
_________________________________________

 1. In het kader van de uitvoering van de transactie komt Balune in aanraking met Persoonsgegevens.
  Balune heeft geen zeggenschap over deze Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens.
 2. Balune verwerkt de Persoonsgegevens enkel in het kader van de transactie.
 3. Balune zal zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke
  Privacywetgeving worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 4. Balune zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de klant of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie.
 5. Nadat er een transactie heeft plaatsgevonden stemt de klant ermee in dat Balune hem/haar elektronisch kan benaderen met updates over (aangeschafte) producten, aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of andere (relevante) informatie over Balune en haar producten en diensten met dienverstande dat de klant te allen tijde in de mogelijkheid wordt gesteld zich hiervoor af te melden.

Artikel 16 – Aansprakelijkheidsuitsluiting
_________________________________________

 1. De inhoud van de website van Balune is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Balune is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan of jegens de klant, aan de zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
_________________________________________

 1. Op transacties tussen Balune en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant buiten Nederland woonachtig is.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In het geval dat bepaalde passages of onderdelen niet rechtsgeldig blijken dan blijven de overige onderdelen ongewijzigd in stand en (rechts)geldig.

Artikel 18 – Geschillen
_________________________________________

 1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de van toepassing zijnde Rechtbank in het arrondissement waarin Balune is gevestigd.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
_________________________________________

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Jouw persoonlijke account

Met een persoonlijk account stel je heel eenvoudig je vragen of plaats je je bestelling. En we vinden het leuk om je te leren kennen, zodat we je nog gerichter kunnen helpen bij je ontdekkingstocht. Ook kun je verlanglijstjes maken en sparen voor extra’s.

Wij helpen je graag op weg!

Bellen

Misschien hebben we in
de lucht even geen bereik,
maar over het algemeen
zijn we op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur goed
bereikbaar :)

+31 85 210 60 48

E-mail

Binnen één werkdag landt
ons antwoord in je mailbox

Verstuur bericht

Social media

Stap bij ons aan boord en
ontdek de nieuwste trends,
actuele acties en raak
geïnspireerd

BALUNE

Essenstraat 1
5616 LG, Eindhoven
Nederland

BTW: NL861224097B01
KvK: 77988663

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »